World Nuclear Exhibition 2018
25th – 28th June 2018

Dear All

The Welsh Government is taking a delegation of companies to exhibit at the World Nuclear Exhibition in Paris, France.

Background:

World Nuclear Exhibition (WNE) is Europe’s largest civil nuclear event covering all aspects of the sector from waste management via supply chain to training.

The 2018 event is forecast to attract over 10,000 international trade visitors and 850 exhibitors.

Existing exhibitors include:  AREVA, Caterpillar, EDF, Engie, Fuji Electric, Prysmian, Rolls Royce, Siemens, Suez and Veolia.

2018’s programme includes:

 • Industry panel sessions.
 • Exhibitor workshops.
 • WNE Award ceremony.

Further background can be found at:  www.world-nuclear-exhibition.com

The Offer:

We are looking to invite Applications from companies to join us on this exciting trade mission.  All Applications will be evaluated and our final offer will include either of the following:

Package A – Exhibitor

Benefits:

We will be able to offer the following package to each of the successful applicants who are recruited to the stand:

 • Dedicated company exhibitor’s panel within our space.
 • Opportunity to supply video material for inclusion in a Wales presentation.
 • Ability to display 1 x A4 piece of literature on the stand.
 • Inclusion within the on-line exhibitor portal.
 • Access to the event organisers B2B meeting portal to set up business meetings with other exhibitors.
 • Up to 2 delegate passes per company covering the conference and exhibition.
 • Inclusion within a Wales brochure.
 • Support for travel and accommodation for 2 people.

We will not incorporate:

 • Company pop-up display materials on the stand.
 • Large samples / displays on the stand.
 • Accommodate any company beverage facilities (hot or cold) on the stand.

Cost:

The cost is £1,950 for 2 delegates*.  This includes:

 • Return flights (to a maximum of £250 per flight per delegate).
 • 4 nights accommodation with breakfast.
 • Exhibitors fee of £500 per company.
 • Exhibitor benefits as outlined above.

* A maximum of 2 company delegates can be supported.  Hotel accommodation will be centrally located and all delegate travel bookings will be made via Welsh Government’s nominated travel agent.

OR

Package B:  Visitor

Benefits:

 • 1 delegate pass per company which will cover entrance to the exhibition and conference sessions.
 • Use of Team Wales stand as a base.
 • Inclusion within a Wales brochure.
 • Opportunity to supply video material for inclusion in a Wales presentation.

Cost:

The cost is £725 and includes:

 • Return flights (to a maximum of £250 per flight).
 • 4 nights accommodation with breakfast.
 • Visitor benefits as outlined above.

* A maximum of 1 company delegate can be supported. Hotel accommodation will be centrally located and all delegate travel bookings will be made via Welsh Government’s nominated travel agent.


Get in Touch
:

Return your Application Form no later than Thursday 29th March 2018 to the email address below.  At this time all Applications will be evaluated and applicants will be informed whether they have been successful / unsuccessful.

Applications to be returned to:

Richard.james@gov.wales

 

 

World Nuclear Exhibition 2018
25 – 28 Mehefin 2018

Annwyl bawb

Mae Llywodraeth Cymru am fynd â grŵp o gwmnïau i arddangos yn y World Nuclear Exhibition ym Mharis, Ffrainc.


Y Cefndir:

Y World Nuclear Exhibition (WNE) yw un o’r digwyddiadau mwyaf yn Ewrop ym maes y diwydiant niwclear sifil a bydd pob agwedd ar y sector, o reoli gwastraff a’r gadwyn gyflenwi i hyfforddiant, yn cael sylw yno.

Mae sôn y caiff rhagor na 10,000 o ymwelwyr masnach ryngwladol ac 850 o arddangoswyr eu denu i arddangosfa 2018.

Bydd yr arddangoswyr yn cynnwys: AREVA, Caterpillar, EDF, Engie, Fuji Electric, Prysmian, Rolls Royce, Siemens, Suez a Veolia.

Mae rhaglen 2018 yn cynnwys:

 • Sesiynau trafod â phaneli’r diwydiant
 • Gweithdai i arddangoswyr
 • Seremoni wobrwyo’r WNE

Cewch ragor o wybodaeth yma:  www.world-nuclear-exhibition.com

Y Cynnig:

Rydym yn gwahodd cwmnïau i wneud cais i gael ymuno â ni ar y daith fasnach gyffrous hon. Caiff pob cais ei asesu a bydd ein cynnig terfynol yn cynnwys un o’r canlynol:

Pecyn A – Arddangoswr

Manteision:

Byddwn yn cynnig y pecyn canlynol i bob un o’r ymgeiswyr llwyddiannus fydd wedi’u dewis i ymuno â ni ar y stondin:

 • Panel arddangos i’r cwmni ar ein stondin.
 • Cyfle i roi fideo inni allu ei chynnwys yn ein cyflwyniad am Gymru.
 • Arddangos 1 darn x A4 o lenyddiaeth ar y stondin.
 • Eu cynnwys yn y porthol arddangoswyr ar-lein.
 • Mynediad at y porthol cyfarfodydd i drefnu cyfarfodydd busnes ag arddangoswyr eraill.
 • Pas ar gyfer hyd at ddau gynrychiolydd o bob cwmni i’r gynhadledd a’r arddangosfa.
 • Eu cynnwys yn nhaflen Cymru.
 • Cymorth teithio a llety i ddau berson.

Ni fydd y pecyn yn cynnwys:

 • Deunydd ‘pop-up’ gan y cwmni ar y stondin.
 • Samplau / deunydd mawr ar y stondin.
 • Lle ar gyfer peiriant diodydd (twym nac oer) y cwmni ar y stondin.

Cost:

Y gost yw £1,950 ar gyfer dau gynrychiolydd*. Mae hynny’n cynnwys:

 • Tocynnau hedfan dwyffordd (hyd at £250 y cynrychiolydd un ffordd).
 • 4 noson o lety a brecwast.
 • Ffi arddangos o £500 y cwmni.
 • Y manteision a ddisgrifir uchod.

* ni ellir cynnig helpu mwy na 2 gynrychiolydd o bob cwmni. Cynigir llety canolog a chaiff yr holl drefniadau eu gwneud gan y cwmni teithiau a ddewisir gan Lywodraeth Cymru.

NEU

Pecyn B: Ymwelwyr

Manteision:

 • Pas ar gyfer 1 cynrychiolydd o bob cwmni – hynny’n cynnwys mynediad i’r arddangosfa ac i’r gynhadledd.
 • Defnyddio stondin Tîm Cymru fel ‘cartref’.
 • Eu cynnwys yn nhaflen Cymru.
 • Cyfle i roi fideo inni allu ei chynnwys yn ein cyflwyniad am Gymru.

Cost:

Y gost yw £725 a bydd yn cynnwys:

 • Tocynnau awyren dwyffordd (hyd at £250 un ffordd).
 • 4 noson o lety a brecwast.
 • Y manteision a ddisgrifir uchod.

* ni ellir cynnig helpu mwy nag 1 cynrychiolydd o bob cwmni. Cynigir llety canolog a chaiff yr holl drefniadau eu gwneud gan y cwmni teithiau a ddewisir gan Lywodraeth Cymru.

Cysylltu â ni:

Anfonwch y ffurflen gais, i’n cyrraedd erbyn dydd Iau 29 Mawrth 2018 i gyfeiriad yr e-bost isod. Caiff yr holl Geisiadau eu hasesu bryd hynny a rhoddir gwybod i ymgeiswyr os ydy nhw wedi llwyddo / heb lwyddo.

Dylid dychwelyd y ceisiadau i:

Richard.james@gov.wales

World Nuclear Exhibition 2018 – Trade Exhibition Application Form – English

World Nuclear Exhibition 2018 – Trade Exhibition Application Form – Welsh 

World Nuclear Exhibition 2018

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Share This

Share this post with your friends!

Bitnami