Building Wylfa Newydd

Opportunities and information for potential suppliers and contractors

Wednesday 24 October 2018, The Arena, Venue Cymru.

Horizon Nuclear Power is holding a supply chain engagement event for potential suppliers and contractors to the Wylfa Newydd project – a new nuclear power station proposed for Anglesey.

The event will provide suppliers with an overview of the packages, timing and approach for the project’s supply chain.

Senior representatives from Horizon will introduce their project delivery model, contracting strategy, approach to contract packaging and more.

We will be joined by representatives from the major Tier 1 partners to provide attendees with the opportunity to meet their direct customers.

Representatives from UK Government, Welsh Government, Isle of Anglesey County Council and the Nuclear Industry Association will also participate in discussions throughout the day, to highlight how they can support companies in Wales and beyond to be business ready.

The event will feature several plenary sessions, alongside extensive informal sessions, allowing businesses to build relationships with a range of future customers and partners.

The session will address all aspects of supply, focusing on information for providers of goods and services to the major engineering, procurement and construction aspects of the project. Delegates should therefore be from businesses which specialise in these specific areas.

We will be hosting more events over the coming months, looking in detail at site services and associated supply.

To register for this event, please click on this link to complete an on-line registration form.

The deadline to apply is Wednesday 3 October.

Horizon will prioritise places to those businesses working in fields most relevant to the event’s content. To allow as many businesses to attend as possible, we ask all companies to limit their applications to a maximum of two attendees.

If you have any questions, you can contact Horizon by emailing supplier-event@horizonnuclearpower.com or calling their freephone hotline on 0800 954 9516.

Adeiladu Wylfa Newydd

Cyfleoedd a gwybodaeth i ddarpar gyflenwyr a chontractwyr

24 Hydref 2018, yr Arena, Venue Cymru,

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn cynnal digwyddiad cadwyn gyflenwi ar gyfer cyflenwyr a chontractwyr posibl i Brosiect Wylfa Newydd – gorsaf bŵer niwclear newydd arfaethedig ar gyfer Ynys Môn.

Bydd y digwyddiad yn rhoi golwg gyffredinol i gyflenwyr o’r pecynnau, yr amserlen a’r dull gweithredu ar gyfer cadwyn gyflenwi’r prosiect.

Bydd uwch gynrychiolwyr o Horizon yn cyflwyno eu model cyflawni prosiect, eu strategaeth contractio, eu dull gweithredu o ran pecynnu contractau a mwy.

Bydd cynrychiolwyr o’r prif bartneriaid Haen 1 yn ymuno â ni i roi’r cyfle i’r rheini a fydd yn bresennol gwrdd â’u cwsmeriaid uniongyrchol.

Bydd cynrychiolwyr o Lywodraeth y Deyrnas Unedig, Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ynys Môn a Chymdeithas y Diwydiant Niwclear hefyd yn cymryd rhan mewn trafodaethau drwy gydol y diwrnod, er mwyn dangos sut gallan nhw gefnogi cwmnïau yng Nghymru a’r tu hwnt i fod yn barod am fusnes.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys nifer o gyflwyniadau yn y brif neuadd, ochr yn ochr â llawer o sesiynau anffurfiol, i roi cyfle i fusnesau ddatblygu cysylltiadau ag amrywiaeth o ddarpar gwsmeriaid a phartneriaid.

Bydd y sesiwn yn rhoi sylw i bob agwedd ar gyflenwi, gan ganolbwyntio ar wybodaeth i ddarparwyr nwyddau a gwasanaethau ar gyfer prif agweddau peirianneg, caffael ac adeiladu’r prosiect. Bydd disgwyl felly eich bod chi’n dod o fusnesau sy’n arbenigo yn y meysydd penodol hyn.

Byddwn yn cynnal mwy o ddigwyddiadau dros y misoedd nesaf, fydd yn edrych yn fanwl ar wasanaethau’r safle a’r cadwyni cyflenwi cysylltiedig.

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, cliciwch y ddolen yma i lenwi ffurflen gofrestru ar-lein.  Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw dydd Mercher 3 Hydref.

Bydd Horizon yn blaenoriaethu llefydd i’r busnesau hynny sy’n gweithio yn y meysydd sydd fwyaf perthnasol i gynnwys y digwyddiad. Er mwyn i gynifer â phosibl o fusnesau allu dod, rydyn ni’n gofyn i gwmnïau anfon dim mwy na dau gynrychiolydd i’r digwyddiad.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, gallwch chi gysylltu â Horizon drwy anfon neges e-bost i supplier-event@horizonnuclearpower.com neu drwy ffonio eu rhif rhadffôn ar 0800 954 9516.

Building Wylfa Newydd

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Share This

Share this post with your friends!

Bitnami